Środa,  5 Października 2022
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie


O nas

\ZGM              \ZGM             \ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaniowych ludności  w zakresie usług powszechnie dostępnych.

Zakład czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Kasa Zakładu czynna jest

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00

 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA:

1. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Wolsztyn.

2. Siedziba Zakładu mieści się w Wolsztynie przy ul. Fabrycznej 13.

3. Zakład wykonuje zadania własne Gminy w zakresie gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy. Realizacja zadań następuje między innymi poprzez:

 • podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania w należytym stanie technicznym i użytkowym administrowanych lokali i nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym organizacja i wykonywanie wszelkich robót konserwacyjno-remontowych;

 • prowadzenie wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada lokale mieszkalne;

 • przeprowadzanie przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu Gminy oraz wykonywanie związanych z tym wszelkich czynności administracyjnych;

 • utrzymywanie porządku i czystości oraz zieleni na administrowanych nieruchomościach;

 • kontrola prawidłowości użytkowania mieszkań i pomieszczeń użytkowych;

 • opracowywanie ewidencji i zestawień substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych;

 • opracowywanie ewidencji i zestawień substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych;

 • coroczne przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi propozycji wysokości czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład.

4. Zakład administruje Ośrodkiem Wypoczynkowym „Wilga” w Rudnie.

 

GOSPODARKA FINANSOWA

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących samorządowe zakłady budżetowe.

2. Plan finansowy Zakłady zatwierdza Burmistrz.

3. Zakład prowadzi księgowość we własnym zakresie, zgodnie z planem kont dla samorządowych zakładów budżetowych.

4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

5. Źródłem przychodów Zakładu są dotacje budżetowe, wpływy z prowadzenia statutowej działalności oraz inne wpływy. Zakład przeznaczona swoje przychody na finansowanie kosztów działalności statutowej.

6. Zakład jest wyposażony w majątek służący realizacji zadań statutowej.

7. Majątek ten stanowi mienie Gminy i przekazywany jest Zakładowi na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

8. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy przeprowadza Burmistrz.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Zakład podlega Burmistrzowi.

2. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

3. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny.

4. Wielkość stanu zatrudnienia, zgodnie z rocznym planem finansowym Zakładu, ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

\ZGM

Struktura zatrudnienia

\ZGM

Pracownicy zakładu posiadają certyfikowane umiejętności wymagane szczegółową regulacją prawną.

    Pracownicy ZGM posiadają uprawnienia:

 •  zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 •  budowlane,
 •  dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 •  dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 •  dozoru i eksploatacji urządzeń energetyki cieplnej,
 •  uprawnienia i szkolenia wynikające z aktualizacji prawa i przepisów finansowych,
 •  inne, wymagane przepisami: montaż rusztowań, praca na wysokościach oraz certyfikaty.

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)