Środa,  5 Października 2022
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie


Działalność

    Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest bezpośrednio przez Urząd Miejski (przydziały mieszkań, tworzenie list oczekujących na mieszkania, inwestycje komunalne, itp.) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powołany do bieżącego administrowania zasobami mieszkaniowymi gminy. 

    Podstawę działalności Zakładu stanowią wpływy z czynszów, przychodów z dierżawy lokali użytkowych, przychód z działalności gospodarczej i dotacjia budżetowa. Rozliczenie wymienionych wpływów prowadzone jest odrębnie od pozostałych zadań i stanowi około 92% ogólnego budżetu ZGM. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej, określa zasady finansowania i przydziału mieszkań, wytycza strategiczne kierunki rozwoju oraz program remontowy na lata 2016-2025. Realizując strategię modernizacji, renowacji i kapitalnych remontów mającą na celu poprawę standardu i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, przygotowywane są plany remontowe. Zakład prowadzi wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada lokale mieszkalne. Ściśle współpracuje z Wydziałem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Komisją Mieszkaniową Rady Miejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie mieszkaniowym Gminy znajdowało się 649mieszkań komunalnych.

Lokalizację mieszkań komunalnych oraz formę zarządu budynkami przedstawiono w tabeli

L.p.

Miejscowość

Ilośćmieszkań

budynku komunalne

WspólnotyMieszkaniowe

Szkoły

Inne

1.

Wolsztyn

540

397

137

----

6

2.

Berzyna

22

22

----

----

----

3.

Gościeszyn

10

10

----

----

----

4.

Karpicko

4

4

----

----

----

5.

NiałekWielki

5

4

1

----

----

6.

NowaObra

2

2

----

----

----

7.

Obra

9

5

----

2

2

 

8.

Powodowo

3

3

----

----

----

9.

Rudno

1

1

----

----

----

10.

StaraDąbrowa

7

6

----

1

----

11.

StaryWidzim

11

9

----

2

----

12.

Świętno

17

16

----

1

----

13.

Tłoki

1

1

----

0

----

14.

Wilcze

1

1

----

----

----

15.

Wroniawy

12

8

1

3

----

16.

Kębłowo

2

----

----

2

----

17.

Chorzemin

1

----

----

1

----

18.

Adamowo

1

----

----

1

----

19.

RAZEM

649

489

139

13

8

Zakład administruje również lokalami użytkowymi Gminy Wolsztyn przeznaczonymi na:

- działalność w mieście 26

- działalność na wioskach 2

- garaże w mieście 17

- garaże na wioskach 8

----------------------------

RAZEM 53

Powierzchnia lokali mieszkalnych 34.722,2 m2

Powierzchnia lokali użytkowych 2.113,9 m2

Powierzchnia łączna 36.836,1 m2

Priorytetowym celem planowanych remontów i inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwana najemcom. W związku z tym pierwszej kolejności będą realizowane zadania mające na celu:

a) wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynków,

b) remonty kapitalne dachów i kominów,

c) remonty elewacji z dociepleniem,

d) naprawy, modernizacje i zabezpieczeniainstalacjitechnicznych(elektrycznych,gazowych,wodno-kanalizacyjnych,odgromowych,wentylacyjnych).

Zakład wykonuje usługi na rzecz Gminy:

 • malowanie oznakowania drogowego,

 • montaż znaków drogowych,

 • wykonanie toalet miejskich,

 • rozbiórka obiektów – usługowo.

Finansowanie działań dotyczących gospodarki mieszkaniowej odbywa się w oparciu o założenia budżetu gminy. Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy odbywa się ze środków ujętych w budżecie gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Środki pieniężne na finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości są środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

 • z budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie w tym: 
          – dochodów własnych – czynsze,
– dotacji z budżetu gminy,
– wpływów związanych ze świadczonymi usługami związanymi z 

administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i

dzierżawę składników majątkowych Gminy Wolsztyn oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • z budżetu Gminy Wolsztyn,
 • z dotacji z budżetu Państwa,
 • z innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami prawa.
Nadrzędną zasadą gospodarki mieszkaniowej jest prowadzenie równoważącej się struktury dochodów i wydatków. 

Partycypacja gminy w remontach nieruchomości stanowiących współwłasność odbywa się w zakresie określonym

uchwałami wspólnot mieszkaniowych do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości.
Mieszkaniowy zasób

Miasta i Gminy Wolsztyn obejmuje lokale będące jej własnością i pozostaje w administrowaniu Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Wolsztynie. Ogólna liczba eksploatowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność

Gminy na koniec roku 2019 wynosiła 649 w tym 34 o obniżonym standardzie (o powierzchni 915 m2) wskazane

do zawierania umów najmu socjalnego. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosiła 34.722 m2.

Najmu na warunkach socjalnych dokonano w 12 lokalach o łącznej powierzchni 332 m2. Gmina dysponuje 28

lokalami użytkowymi oraz 25 garażami. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 2.114 m2
.


Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2016 – 2025 został przyjęty 
Uchwałą Nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 r. Program spełnia wymagania 
określone w Art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
 i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2018 r. poz. 1324), tzn. został opracowany na co najmniej pięć 
kolejnych lat i zawiera w szczególności: 
 
 • prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
 • analizę potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków 
  i lokali z podziałem na kolejne lata,
 • planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
 • zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
 • sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

  oraz przewidywane zmiany w zakresie
   zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
 • źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
 • wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów 
  oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
  koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne,
 • opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 

  zasobem gminy, a w szczególności: niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków

  i lokali oraz planowaną sprzedaż lokali.
 
W zakres Programu wchodzą również opracowane w formie załączników: informacja o wielkości zasobu 

mieszkaniowego Gminy Wolsztyn wg stanu na dzień 2015.08.01., wykaz lokali socjalnych, prognoza

potrzeb mieszkaniowych oraz plan inwestycji uwzględniających te potrzeby, informacja o aktualnym

stanie technicznym mieszkaniowego zasobu Gminy Wolsztynie oraz prognozy jego zmian, wykaz wykonanych

prac remontowych w latach 2009 – 2015, wykaz budynków, w których możliwa jest sprzedaż mieszkań komunalnych wraz z

planem sprzedaży oraz informacja o poziomie czynszu w zasobach mieszkaniowych Gminy Wolsztyn w latach 2008-2015.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest realizowany na bieżąco. Przyjęte w programie założenia,

wypracowane również napodstawie ponad dwudziestoletniej działalności zakładu są aktualne. Przyjęty w programie plan

dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dla
Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Wolsztynie na rok 2019 określono na kwotę 3.015.250 zł., w budżecie przyjęto 3.100.000 zł., wypracowano

w wysokości 3.083.709.90 zł.
Ujęta w programie prognoza potrzeb mieszkaniowych Gminy na rok 2019 zakładała

odzysk 10 mieszkań komunalnych, założenie 24 wniosków o przydział oraz potrzebę na koniec roku 89 mieszkań.

Na początek roku lista oczekujących obejmowała 33 wnioski na lokal komunalny i 6 na najem socjalny.

W ciągu roku złożono23 pozytywnie zaopiniowane wnioski, odzyskano 18 mieszkań oraz przydzielono 10 mieszkań z listy.

Rzeczywiste potrzeby na koniec roku wynosiły 52 lokale, w tym 34 komunalne i 18 z umową na najem socjalny.

Powyższe potwierdza Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia listy

osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub najem socjalny lokalu. Prawidłowe

założenia polityki czynszowej potwierdza kwota zadłużenia z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne,

która na koniec roku wyniosła 51.830,84 zł. oraz wskaźnik ilości mieszkań z zadłużeniem powyżej 3 miesięcy

do ogólnej liczby mieszkań który wynosił 3%. W programie przewidziano prowadzenie bieżącego monitoringu

dotyczącego spraw związanych z mieszkalnictwem, dający podstawy do przeprowadzenia koniecznych udoskonaleń.

Zarządzeniem Nr 2.2018 Burmistrza Wolsztyna z dnia 2 stycznia 2018 roku przyjęto Plan wykorzystania

gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020. Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości,

które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości

będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasób nieruchomości umożliwia skuteczną realizację

polityki budżetowej i inwestycyjnej gminy.
Plan zawiera: 
 • prognozę dotyczącą gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Wolsztyn w latach 2018-2020,
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w latach 2018-2020,
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawie i najem na lata 2018-2020,
 • prognozę dotyczącą nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Wolsztyn. 
Wykonanie Zarządzenia powierzono Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami. 
 

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)