Środa,  8 Grudnia 2021
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie
Dodano: 2021-05-18, Przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Doktora Kocha 22 w Wolsztynie

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 37,02 m² położony na parterze w budynku przy ul. Doktora Kocha 22 w Wolsztynie,

zlokalizowanego na działce 103/2, objętej księgą wieczystą KW Nr PO1E/00001810/1,prowadzonąprzezSąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

3. Okres najmu – na czas oznaczony do 10 lat.

4.Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 25,02 zł/m2 + podatek VAT według obowiązującej

stawki procentowej.

5. Stawka najmu może być corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony

przez Prezesa GUS.

6. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną.

7. Wyposażenie, modernizację lokalu, bieżące remonty, a także utrzymanie czystości i porządku lokalu najemca wykonuje na własny koszt.

8. Oprócz czynszu najmu, Najemca zobowiązany jest do uiszczania:

  • miesięcznego czynszu powiększonego o należny podatek VAT,

  • podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez Wydział Finansów i Podatków Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, ubezpieczenia lokalu.

  • wszelkich innych opłat związanych z użytkowaniem obiektu (energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, wywozu odpadów stałych wg złożonej deklaracji w

    Związku Międzygminnym Obra).

9. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2021 roku

- o godz. 1000dla lokalu przy ul. Doktora Kocha 22 w Wolsztynie, w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2.000,-złotych (słownie: dwa tysiące złotych), które należy wpłacić na konto

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie w Banku Santander Bank Polska S.A. O/Wolsztyn nr 36-1090-1607-0000-0000-6001-6480, lub w kasie

Zakładu do dnia 7 czerwca 2021 roku, z dopiskiem: „Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego Doktora Kocha 22 w Wolsztynie. Dowód

wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć na nie w podanym wyżej terminie. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać

uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie,

jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na

rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2021.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)