Poniedziałek,  26 Października 2020
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie
Dodano: 2020-10-02, Przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. 5 Stycznia 19 w Wolsztynie oraz przy Rynek 19 w Wolsztynie

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego:

a) o powierzchni 49,38 m² położony na parterze w budynku przy ul. 5 Stycznia 19 w Wolsztynie, zlokalizowanego na działce 65, objętej księgą wieczystą KW Nr

PO1E/00001469/5,prowadzonąprzezSąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

b) o powierzchni 42 m2położony na parterze budynku przy Rynek 19 w Wolsztynie, zlokalizowanego na działce 282, objętej księgą wieczystą KW Nr

PO1E/00027566/3,prowadzonąprzezSąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Okres najmu – na czas oznaczony do 10 lat.

3. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 25,02 zł/m2 + podatek VAT według obowiązującej

stawki procentowej.

4. Stawka najmu może być corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

5. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną.

6. Wyposażenie, modernizację lokalu, bieżące remonty, a także utrzymanie czystości i porządku lokalu najemca wykonuje na własny koszt.

7. Oprócz czynszu najmu, Najemca zobowiązany jest do uiszczania:

  • miesięcznego czynszu powiększonego o należny podatek VAT,

  • podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez Wydział Finansów i Podatków Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, ubezpieczenia lokalu.

  • wszelkich innych opłat związanych z użytkowaniem obiektu (energia elektryczna, wywóz odpadów stałych, woda ścieki).

8. Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 2020 roku

- o godz. 1000dla lokalu przy ul. 5 Stycznia 19 w Wolsztynie,

- o godz. 1030 dla lokalu przy Rynek 19 w Wolsztynie,

w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2.000,-złotych (słownie: dwa tysiące złotych), które należy wpłacić na konto Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie w Banku Santander Bank Polska S.A. O/Wolsztyn nr 36-1090-1607-0000-0000-6001-6480, lub w kasie Zakładu do

dnia 29 października 2020 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć na nie w podanym wyżej terminie.Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać

uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2020.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)